2009-11-13 00:38

Un centenar de persones participaren en l'assemblea convocada per l'Associació de Veíns a l'Aula Sanchis Guarner / Un centenar de personas participaron en la asamblea convocada por la Asociación de Vecinos en el Aula Sanchis Guarner

REDACCIÓ.- Un centenar de veïns i veïnes participaren passat dimecres dia 11 en l'Assemblea convocada per l'Associació de Veïns del Parc en l'Aula Sanchis Guarner. Teresa Garcia, presidenta de l'entitat, i Juliàn Moyano, membre de la Junta Directiva, presentaren un ampli informe sobre la situació financera de l'Ajuntament. Tot seguit, els assistents començaren un debat i entre les propostes que es realitzaren van destacar impulsar un fòrum de participació ciutadana sobre els pròxims Pressupostos Municipals, oposar-se a les pujades d'impostos locals, amagades o no, presentar un recurs contra la recent decisió municipal sobre l'IBI per a 2010 (que suposa una pujada encoberta), iniciar una campanya de d'informació, sensibilització i mobilització ciutadana, exigir el manteniment i l l'augment dels recursos dedicats a la protecció i els  drets socials...

REDACCIÓN.- Un centenar de vecinos y vecinas participaron el miércoles pasado, día 11, en la Asamblea convocada por la Asociación de Vecinos del Parque en el Aula Sanchis Guarner. Teresa García, presidenta de la entidad, y Julián Moyano, miembro de la Junta Directiva, presentaron un amplio informe sobre la situación financiera del Ayuntamiento. A continuación, los asistentes comenzaron un debat y entre las propuestas que se realizaron destacan impulsar un fórum de participación ciudadana sobre los próximos Presupuestos Municipales, oponerse a las subidas de impuestos locales, disfrazadas o no, presentar un recurso contra la reciente decisión municipal sobre el IBI para 2010 (que supone una subida encubierta), iniciar una campaña de información, sensibilización y movilización ciudadana, exigir el mantenimiento y el aumento de los recursos dedicados a la protección y los derechos sociales...

—————

Retorna